Портфолио на веб страни

Ова е дел од изработените веб страни на Нинекс

Колид Фудс

Стоки за широка потрошувачка

Колид е најголемата дистрибутивна мрежа за стоки за широка потрошувачка на територијата на Република Македонија.

Ежо-м

Откуп на земјоделски производи и овошје

Ежо-М е македонска приватна фирма сместена во југоисточниот дел на земјата, чија што главна дејност е откуп на земјоделски производи и овошје.

ФПОПМ

Green Food

Федерацијата на производители на органски производи на Македонија.


Избор

НВО

Здружение за советување, лекување, ресоцијализација и реинтеграција на лица со проблем заради злоупотреба на дрога.

Шумски плод

SPA

Здружението на собирачи, откупувачи, преработувачи и трговци со самоникнати видови – Шумски Плод

Единство

Конфекција

АД Единство е позната фирма на домашниот и странскиот пазар за производство на наменски програм.

Лав Комерц

Паркети и ламинати

Основна дејност на " ЛАВ КОМЕРЦ " е продажба на ламинати, паркети и масивни паркети.

Органско производство

Green Food

Oвозможува лесен пристап до контакт информациите на органските производители и понудата на домашни органски производи.

Еко-Груп

Органско производство

Еко-Груп е практикување на бизнис-модел со континуирана и конзистентна посветеност кон животната средина и социјалните аспекти.